Warunki świadczenia usług

(EULA)

Niniejsza Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym (zwana dalej Umową lub EULA) reguluje związek między spółką 101XP LIMITED, zwaną dalej Licencjodawcą, oraz użytkownikiem, będącym Licencjobiorcą Gry (zwanym dalej Licencjobiorcą), w odniesieniu do Gry.

1. Pojęcia stosowane w niniejszej Umowie
1.1. Gra to dowolna, interaktywna, sieciowa gra komputerowa w domenie www.101xp.com lub dowolnej subdomenie, będąca programem komputerowym składającym się z Klienta Gry (jeżeli Gra posiada taką część), Zasobów Gry, w tym wszelkich dodatków do Gry i jej aktualizacji, oraz części serwerowej oprogramowania Gry. Licencjodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie działania Gry, jej utrzymanie oraz zapewnienie Licencjobiorcom dostępu do Gry. Licencjodawcy korzystają z gry w formie interaktywnej (online) po zainstalowaniu Klienta Gry na komputerze osobistym Licencjobiorcy (jeżeli taki Klient jest częścią gry) lub łączą się z Zasobami Gry Licencjodawcy za pośrednictwem Internetu. Jeżeli Gra nie jest rozprowadzana na zasadzie Subskrypcji, o czym informuje się na Stronie Internetowej Gry, gra rozprowadzana jest w powszechnie znanym modelu Free-To-Play („darmowej rozgrywki”). Oznacza to, że po zaakceptowaniu warunków EULA, Licencjobiorca otrzymuje prawo do użytkowania gry bez konieczności ponoszenia miesięcznych opłat z tego tytułu ani żadnych innych kosztów, jakie mogłyby wiązać się z możliwością korzystania z gry lub przejścia do dalszych etapów rozgrywki. Licencjodawca jest właścicielem wszelkich niezbędnych praw do Gry oraz do wszystkich jej elementów, zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i łącznym. Licencjodawca jest uprawniony do zapewniania korzystania oraz działania i dystrybuowania Gry w odpowiednich terytoriach.
1.2. Strony Internetowe Gier to Strony Internetowe w domenie www.101xp.com oraz subdomenach www.101xp.com. Strony Internetowe zapewniają Licencjobiorcy dostęp do zasobów Licencjodawcy, w tym również do tych, które umożliwiają Licencjobiorcy użytkowanie Gry. Licencjodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Gry informacje niezbędne Licencjobiorcy.
1.3. Zasoby Gry (zwane dalej Zasobami) obejmują wszystkie serwery, całe oprogramowanie i wszystkie bazy danych związane z Grą.
1.4. Licencjodawcą jest spółka 101XP LIMITED, która zapewnia Licencjobiorcy prawo do korzystania z Gry na zasadzie niewyłączności oraz publikuje informacje o Grze, rozprowadza ją, udostępnia i utrzymuje oraz zarządza nią. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do użytkowania Gry i dostępu do niej oraz do Dodatkowej Funkcjonalności Gry. Licencjodawca jest Stroną niniejszej Umowy.
1.5. Licencjobiorca to osoba fizyczna o zdolności do czynności prawnych, w szczególności do zawarcia niniejszej Umowy, która użytkuje Grę i która zgodnie z niniejszą Umową będzie uprawniona do korzystania z niej w granicach określonych w niniejszej Umowie. Licencjobiorca jest Stroną niniejszej Umowy.
1.6. Komunikacja Praw do Użytkowania Gry stanowi udzielenie prawa Licencjobiorcy przez Licencjodawcę do użytkowania Gry oraz dostępu do Zasobów Gry, w tym prawa do reprodukcji Gry na komputerze użytkownika (jeżeli Gra zapewnia taką funkcjonalność), dostępu do rozgrywki w Grze oraz wykorzystania swoich możliwości, zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszej Umowie i zgodnie ze standardowym sposobem działania Gry. Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na nieodpłatne użytkowanie Gry, za wyjątkiem dostępu do Dodatkowej Funkcjonalności Gry, o ile gra nie jest rozprowadzana w ramach Subskrypcji, zgodnie z niniejszą Umową.
1.7. Dodatkowa Funkcjonalność Gry to funkcje Gry udostępniane Licencjobiorcy w zamian za Jednostkę lub Jednostki Praw Użytkowania, czyli specjalnych uprawnień do szerszego dostępu do Gry. Zakres powyższego dostępu i jego warunki reguluje niniejsza Umowa.
1.8. Jednostka Praw Użytkowania daje dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry. Jednostki oferowane są warunkowo i zapisywane przez Licencjodawcę na koncie Licencjobiorcy w grze. Określają, w jakim zakresie Licencjobiorca może korzystać z Dodatkowej Funkcjonalności Gry. Nazwa i wartość Jednostek Praw Użytkowania określono w Grze. Zakres Dodatkowej Funkcjonalności Gry, z której może korzystać Licencjobiorca, jest ograniczony i zależy od liczby Jednostek Praw Użytkowania zapisanych na koncie użytkownika.
1.9. Klient Gry to oprogramowanie wymagane do użytkowania Gry przez Licencjobiorcę, w tym również do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry. Wymaga instalacji na komputerze osobistym Licencjobiorcy. Klient Gry jest instalowany niezależnie przez Licencjobiorcę na prywatnym komputerze osobistym. Klient Gry może być rozprowadzany przez Licencjodawcę lub osoby upoważnione przez Licencjodawcę, zarówno w Internecie, jak i na nośnikach fizycznych. Klient Gry rozprowadzany w Internecie może zostać pobrany przez Licencjobiorcę nieodpłatnie, o ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie. Licencjobiorca może otrzymać za dodatkową opłatą kopię klienta gry na nośniku fizycznym.
1.10. Umową licencyjną z użytkownikiem końcowym (EULA) jest treść niniejszej Umowy, zawartej pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą. Określono w niej wszelkie podstawowe i niezbędne warunki udzielenia prawa do użytkowania Gry jako oprogramowania, w tym Dodatkowej Funkcjonalności Gry. Załącznikami do niniejszej Umowy, będącymi jej integralną częścią, jest Regulamin Forum oraz inne dokumenty wymienione w jej treści.
1.11. Pod pojęciem Subskrypcji rozumie się udzielenie prawa Licencjodawcy do użytkowania Gry poprzez nadanie dostępu do Gry w zamian za opłatę.
1.12. Regulamin Forum stanowi załącznik do niniejszej Umowy, a w Internecie jest dostępny na stronie https://forum-pl.101xp.com. Określono w nim zasady korzystania przez Licencjobiorcę z oficjalnego forum (zwanego dalej Forum) i wyznaczono zakres dopuszczanej aktywności Licencjobiorcy na Forum oraz odpowiedzialność Licencjobiorcy w przypadku złamania postanowień Regulaminu Forum lub nieprzestrzegania ustalonych ograniczeń. W Regulaminie Forum nadano również Licencjodawcy prawa do wyciągania określonych w Umowie konsekwencji wobec Licencjobiorcy, w okolicznościach opisanych w Umowie. Regulamin Forum może zostać zmieniony przez Licencjodawcę w dowolnym momencie i bez konieczności powiadomienia Licencjobiorcy o zmianach. Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę o zmianach poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Gry. Korzystanie z Forum po zmianie Regulaminu Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem wprowadzonych zmian.

2. Warunki zawarcia Umowy
2.1. Zanim Licencjobiorca zacznie korzystać z gry, musi zapoznać się z treścią niniejszej Umowy, z Zasadami Gry oraz z wszelkimi powiązanymi dokumentami udostępnionymi publicznie na stronie Licencjodawcy pod adresem www.101xp.com, w tym z Polityką prywatności i plików cookie.
Po wypełnieniu wymaganych pól i zapoznaniu się z Umową Licencjobiorca akceptuje jej postanowienia poprzez kliknięcie przycisku „Rejestruj” lub oznaczonego podobnie. Zgodnie z §435 i §438 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej jest to równoznaczne z zaakceptowaniem oferty Licencjodawcy oraz zawarciem umowy, która zobowiązuje Licencjobiorcę do stosowania się do postanowień niniejszej Umowy oraz powiązanych z nią Zasad Gry. Faktycznie użytkowanie Gry również oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszej Umowy.

3. Przedmiot niniejszej Umowy
3.1. Zgodnie z niniejszą Umową i pod warunkiem przestrzegania jej odnośnych postanowień przez Licencjobiorcę, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na warunkach zwykłej, nieprzenośnej i odwołalnej licencji prawa do korzystania z Gry jak z oprogramowania lub bazy danych, w tym również w zakresie dostępu do rozgrywki w Grze oraz Dodatkowej Funkcjonalności Gry, w zakresie określonym w niniejszej Umowie.
Prawo do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry uznaje się za udzielone w chwili zapisania Jednostek Praw Użytkowania na wewnętrznym koncie w grze. Korzystanie przez Licencjobiorcę z Jednostek Praw Użytkowania odbywa się wyłącznie w ramach gry (czyli wewnątrz Gry), a Licencjodawca nie odpowiada za ich wykorzystanie lub niewykorzystanie przez Licencjobiorcę.
Zamiana środków pieniężnych na Jednostki Praw Użytkowania w celu skorzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry nie jest niezbędna dla Licencjobiorcy, aby ten mógł brać udział w grze lub nabyć prawo do korzystania z gry jako całości, o ile w niniejszej Umowie nie postanowiono inaczej. Prawa do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry udziela się wyłącznie na żądanie Licencjobiorcy. Dodatkowa Funkcjonalność Gry jest częścią Gry i nie jest oddzielnym oprogramowaniem. Licencjobiorca może skorzystać z prawa użytkowania Dodatkowej Funkcjonalności Gry wyłącznie w związku z użytkowaniem Gry.

4. Ograniczenia użytkowania Gry i Dodatkowej Funkcjonalności Gry
4.1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z Gry i Dodatkowej Funkcjonalności Gry w następujący sposób:
4.1.1. uczestniczyć w Grze poprzez utworzenie konta i postaci w grze oraz modyfikować treść Gry w czasie rozgrywki, zgodnie z Zasadami Gry,
4.1.2. dokonać reprodukcji klienta gry poprzez jego instalację na komputerze osobistym użytkownika w celu uczestniczenia w Grze,
4.1.3. korzystać z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, po nabyciu przez Licencjobiorcę praw do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, zgodnie z postanowieniami Umowy,
4.1.4. korzystać z Gry w zakresie zgodnym z warunkami Subskrypcji (jeżeli Licencjobiorca jest subskrybentem), pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu Subskrypcji,
4.1.5. Niniejsza Umowa nie nakłada na Licencjobiorcę obowiązku raportowania sposobu korzystania z Gry.
4.2. Licencjobiorca nie ma prawa:
4.2.1. dystrybuować Klienta Gry lub jego kopii, w celach komercyjnych ani niekomercyjnych, poprzez rozprowadzanie nośników fizycznych, zawierających Klienta Gry, lub publikację w Internecie do pobrania przez określone osoby lub publicznie,
4.2.2. tłumaczyć Gry na inne języki,
4.2.3. dystrybuować do celów komercyjnych jakiekolwiek elementy gry poza nią, w tym grafikę, dźwięk lub materiały audiowizualne zamieszczone w grze,
4.2.4. dystrybuować poza grą w celach komercyjnych lub niekomercyjnych przedmioty wartościowe uzyskane przez Licencjobiorcę podczas udziału w Grze (w tym również poprzez aktywację Dodatkowej Funkcjonalności Gry), lub przenosić prawa do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry na osoby trzecie, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, w tym również w zakresie przenoszenia postaci w grze lub całego konta w grze,
4.2.5. przenosić prawo udzielone Licencjobiorcy do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry na innych Licencjobiorców lub na osoby trzecie, w tym również poprzez udzielenie podlicencji,
4.2.6. korzystać z gry w sposób niedozwolony w niniejszej Umowie lub w ramach standardowej rozgrywki, w tym wykorzystywać błędy w grze i inne defekty ujawnione w czasie korzystania z Gry, jeżeli jest to sprzeczne z zasadami Gry i niniejszą Umową,
4.2.7. ograniczać innym dostęp do Gry lub uniemożliwiać innym użytkowanie Gry poprzez nękanie, kierowanie gróźb, prześladowanie, powodowanie niezręcznych sytuacji, przyciąganie niechcianej uwagi, powodowanie niedogodności lub w jakkolwiek inny sposób,
4.2.8. obrażać innych osób korzystających z Gry, przeklinać w Grze lub używać słów, które mogą zostać pomylone z przekleństwami,
4.2.9. znieważać Licencjodawcę lub jego pracowników i inne osoby przez niego upoważnione, rozpowszechniać plotki lub oczerniać te osób, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na reputację Licencjodawcy lub narazić Licencjodawcę na straty, ani komunikować się z Administracją w sposób ostry, agresywny, znieważający lub prowokujący,
4.2.10. wysyłać masowo wiadomości w Grze o takiej samej lub tego samego rodzaju treści w krótkim czasie (przez 1 minutę),
4.2.11. korespondować z osobami trzecimi lub podejmować analogiczne działania w Grze lub w kontekście rozgrywki, w wyniku czego osoby trzecie mogłyby zostać wprowadzone w błąd i mogłyby podjąć działania, których nie podjęłyby, gdyby korespondencję lub działania podjęła właściwa osoba,
4.2.12. omawiać jakiekolwiek niezgodne z prawem lub nieuczciwe działania w Grze, w tym działania osób trzecich, zachęcać innych do czynów niezgodnych z prawem, zachowywać się w sposób aspołeczny, socjopatyczny lub mizantropijny, ujawniać depresji bądź skłonności samobójczych lub nakłaniać innych do popełnienia samobójstwa czy do innych działań zagrażających zdrowiu,
4.2.13. korzystać z algorytmów odnoszących się do gry, a opracowanych przez osoby trzecie, lub z programów komputerowych, które wpływają na przebieg rozgrywki poprzez interakcję z Grą w dowolny sposób,
4.2.14. wysyłać wiadomości o charakterze komercyjnym/reklamowym w Grze do osób, które nie wyraziły konkretnej zgody na ich otrzymywanie.

5. Obowiązki Licencjodawcy
5.1. Licencjodawca ma obowiązek:
5.1.1. zapewnić Licencjobiorcy możliwość uczestnictwa w Grze i udzielić prawo do korzystania z Gry jako z oprogramowania/bazy danych oraz z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
5.1.2. zapewnić prawidłowy przebieg rozgrywki, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy,
5.1.3. powiadomić Licencjobiorcę o zmianach w postanowieniach niniejszej Umowy poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na Stronie Internetowej Gry,
5.1.4. zapewnić Licencjobiorcy możliwości darmowego pozyskania (pobrania) Klienta Gry (jeżeli taki element występuje) przez Internet ze Strony Internetowej Gry, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.

6. Prawa Licencjodawcy
6.1. Licencjodawca ma prawo:
6.1.1. w dowolnym momencie jednostronnie ograniczyć, rozszerzyć lub zmienić treść Gry, bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy,
6.1.2. sterować Grą i rozgrywką według własnego uznania, zawiesić lub zmienić przebieg rozgrywki, zmienić zasady Gry, bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy,
6.1.3. w dowolnym momencie zmodyfikować lub zmienić informacje zamieszczone przez Licencjobiorcę w zasobach Licencjodawcy, w tym deklaracje lub zawiadomienia Licencjobiorcy,
6.1.4. w dowolnym momencie zawiesić, ograniczyć lub zablokować Licencjobiorcy dostęp do Gry, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym również wtedy, gdy powyższe działania są podejmowane w związku z niestosowaniem się Licencjobiorcy do postanowień niniejszej Umowy lub do Zasad Gry,
6.1.5. w celach statystycznych i na potrzeby identyfikacji Licencjobiorcy, ustalać i przechowywać informacje o adresie IP Licencjobiorcy oraz korzystać z technicznych plików informacyjnych (plików cookie) umieszczonych na komputerze osobistym Licencjobiorcy,
6.1.6. przesyłać Licencjobiorcom wiadomości o charakterze informacyjnym lub technicznym, związane z grą,
6.1.7. w czasie gry przesyłać Licencjobiorcom ostrzeżenia, powiadomienia i informacje o niestosowaniu się do Zasad Gry lub innych postanowień niniejszej Umowy; Licencjobiorca musi stosować się do komunikatów przekazywanych w czasie rozgrywki przez Licencjodawcę,
6.1.8. w dowolnym momencie modyfikować Grę lub jej części, w tym Klienta Gry, bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy,
6.1.9. podejmować wszelkie działania zgodne z prawem, aby chronić własność intelektualną Licencjodawcy w odniesieniu do Gry,
6.1.10. w przypadku zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania Licencjobiorcy dostępu do Gry w związku z naruszeniem przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy lub Zasad Gry, ponownie zapewnić dostęp Licencjobiorcy do Gry poprzez odblokowanie konta Licencjobiorcy w grze; procedurę i warunki odblokowania konta ustala Administracja według własnego uznania,
6.1.11. w dowolnym momencie zblokować dostęp do Gry lub możliwość korzystania z niej (dezaktywować Grę) lub część dostępnych funkcji, bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy,
6.1.12. ukarać Licencjobiorcę w sposób wskazany przez Licencjodawcę, jeżeli Licencjobiorca złamie którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy; możliwe sankcje obejmują, między innymi, zwieszenie prawa Licencjobiorcy do korzystania z Gry lub Dodatkowej Funkcjonalności Gry, ograniczenie praw Licencjobiorcy do korzystania z Gry lub Dodatkowej Funkcjonalności Gry i dezaktywację niektórych elementów Gry lub Dodatkowej Funkcjonalności Gry,
6.1.13. w przypadku odebrania Licencjobiorcy praw do korzystania z gry, odpisać saldo konta Licencjobiorcy w grze jako rekompensata za koszty poniesione przez Licencjodawcę w związku z obsługą konta Licencjobiorcy.

7. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy
7.1. Licencjobiorca korzysta z zasobów Licencjodawcy i Gry (w tym klienta gry, jeżeli taki element występuje) na własne ryzyko. Udział w grze oraz prawo do korzystania z Gry i Dodatkowej Funkcjonalności Gry zapewnia się bez jakichkolwiek gwarancji (ang. „as is”).
7.2. Licencjodawca nie odpowiada za żadne niezgodne z prawem działania Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
7.3. Licencjodawca nie odpowiada za żadne oświadczenia opublikowane przez Licencjobiorcę w Zasobach Licencjodawcy. Licencjodawca nie odpowiada za postępowanie Licencjobiorcy w Zasobach Licencjodawcy, w tym również za zachowanie, charakter oraz postawę postaci kontrolowanych przez Licencjobiorcę, działania postaci w Grze, brak szacunku wobec innych Licencjobiorców Gry lub postaci w grze kontrolowanych przez nich. Licencjodawca nie odpowiada za tego rodzaju działania podejmowane przez inne osoby uczestniczące w Grze.
7.4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu do konta przez Licencjobiorcę (w tym utratę nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji niezbędnych Licencjobiorcy do uczestniczenia w Grze).
7.5. Licencjodawca nie odpowiada za niekompletne, błędne lub nieprawidłowe dane wprowadzone przez Licencjobiorcę podczas tworzenia konta w grze.
7.6. Licencjodawca nie odpowiada za utratę przez Licencjobiorcę przedmiotów wartościowych w grze podczas rozgrywki, niezależnie od tego, czy przedmioty wartościowe zostały otrzymane w wyniku użytkowania Gry lub zamiany środków pieniężnych na Jednostki Praw Użytkowania w celu uzyskania dostępu do Dodatkowej Funkcjonalności Gry.
7.7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Licencjobiorcy do Internetu, za jakość usług świadczonych przez dostawcę lub dostawców usług internetowych, z których korzysta Licencjobiorca, ani za prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania Licencjobiorcy.
7.8. Licencjodawca nie wymienia przedmiotów wartościowych (w tym Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry), które zostały zdobyte przez Licencjobiorcę podczas użytkowania Gry lub w wyniku korzystania z prawa do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, na środki pieniężne, środki finansowe o charakterze niepieniężnym ani inne przedmioty wartościowe. Licencjodawca nie przedstawia Licencjobiorcom kosztów przedmiotów wartościowych w grze.
7.9. Licencjodawca nie wymienia przedmiotów wartościowych określonych rodzajów, które zostały zdobyte przez Licencjobiorcę podczas użytkowania Gry lub w wyniku korzystania z prawa do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, na innego rodzaju przedmioty wartościowe w grze.
7.10. Licencjodawca nie przedstawia Licencjobiorcom kosztów związanych z wymianą środków pieniężnych na Jednostki Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry, również w przypadku zawieszenia lub odebrania dostępu do Gry bądź zawieszenia lub rozwiązania niniejszej Umowy z dowolnego powodu.
7.11. Licencjodawca nie gwarantuje, że:
7.11.1. Gra spełni indywidualne oczekiwania Licencjobiorcy i sprosta jego wymaganiom,
7.11.2. rozgrywka prowadzona za pomoca Zasobów Licencjodawcy oraz korzystanie z praw do użytkowania Gry lub Dodatkowej Funkcjonalności Gry będzie przebiegać płynnie, szybko, bez usterek technicznych, niezawodnie oraz bezbłędnie,
7.11.3. wyniki korzystania z oprogramowania i bazy danych Gry, polegającego na uczestnictwie w Grze lub korzystaniu z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, będą wolne od błędów,
7.11.4. jakość rozgrywki, wszelkie aspekty gry i Dodatkowej Funkcjonalności, informacje uzyskane w czasie użytkowania Gry lub oprogramowania i bazy danych udostępnionych w Zasobach Licencjodawcy spełnią oczekiwania Licencjobiorcy,
7.11.5. gra będzie dostępna nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, w dowolnym momencie i przez dowolny czas.
7.11.6. Licencjodawca nie odpowiada za żadne szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie, jeżeli wynikają one z:
7.11.6.1. korzystania lub braku możliwości skorzystania z Zasobów przez Licencjodawcę,
7.11.6.2. nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie do danych osobowych Licencjobiorcy, w tym jego konta lub konta osobistego w Grze, o ile Licencjodawca ma możliwość zapobiegnięcia takiemu dostępowi lub musi ją mieć,
7.11.6.3. oświadczeń lub zachowania osób trzecich w ramach Zasobów Licencjodawcy.
7.11.6.4. Licencjodawca nie ma obowiązku przedstawiać żadnych dowodów, dokumentów, itp., wykazujących, że Licencjobiorca złamał postanowienia niniejszej Umowy, w przypadku gdy Licencjobiorcy odmówiono dostępu do Gry lub przedmiotów wartościowych w grze (w tym do Dodatkowej Funkcjonalności Gry) lub gdy jego dostęp został odebrany lub ograniczony.

8. Obowiązki Licencjobiorcy
8.1. Do obowiązków Licencjobiorcy należy:
8.1.1.  stosować się bez wyjątków do postanowień niniejszej Umowy,
8.1.2.  podać prawdziwe informacje we wszystkich wymaganych polach i formularzach podczas rejestracji w Zasobach Licencjodawcy,
8.1.3.  nie naruszać ograniczeń na korzystanie z Gry i Dodatkowej Funkcjonalności Gry określonych w art. 2 niniejszej Umowy,
8.1.4.  nie łamać w żaden sposób praw własność intelektualnej Licencjodawcy w odniesieniu do Gry lub jakichkolwiek elementów Zasobów Licencjodawcy; w szczególności Licencjobiorca nie będzie kopiować, przesyłać, rozprowadzać, publikować ani dystrybuować w innych sposób lub kopiować materiału (tekstu, grafiki, dźwięku lub wideo), będącego częścią lub częściami Zasobów Gry bez zgody Licencjodawcy udzielonej na piśmie,
8.1.5.  niezależnie podejmować odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia własnego konta lub własnych kont w grze oraz zapobiegać niepowołanemu korzystaniu z konta lub kont przez strony trzecie,
8.1.6.  stosować się do poleceń Licencjodawcy, w tym do informacji przesyłanych Licencjobiorcy lub grupie Licencjobiorców przez Licencjodawcę w Grze lub przez Centrum Wsparcia Użytkowników (Centrum Wsparcia Licencjobiorców), publikowanych w aktualnościach na Stronie Internetowej Gry lub na forum Licencjodawcy; jeżeli Licencjobiorca nie będzie stosować się do przekazanych poleceń, Licencjodawca będzie uprawniony do zawieszenia, ograniczenia lub odebrania dostępu Licencjobiorcy do Gry lub do Dodatkowej Funkcjonalności Gry,
8.1.7. stosować się do wszelkich innych wymogów i wywiązywać się z innych obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy oraz Zasad Gry.
8.2. Licencjobiorca deklaruje, że posiada zdolność do czynności prawnych, pozwalającą mu zawrzeć niniejszą Umowę. Jeżeli Licencjobiorca nie osiągnął wieku pełnoletności lub utracił zdolność do czynności prawnych w związku z okolicznościami przewidzianymi w prawie, musi uzyskać stosowne zezwolenie w wymaganej prawem formie od swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych.
8.3. Pozostałe obowiązki Licencjobiorcy określono w Zasadach Gry oraz w art. 7 niniejszej Umowy.

9. Dodatkowa Funkcjonalność Gry
9.1. Niniejsza część Umowy reguluje procedurę i warunki udzielenia Licencjobiorcy przez Licencjodawcę prawa do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry.
9.2. Na żądanie Licencjobiorcy Licencjodawca udzieli Licencjobiorcy prawa do korzystania z Jednostek Praw Użytkowania (lub do ich określonej liczby ponad liczbę zazwyczaj otrzymywaną w Grze przez innych Licencjobiorców), za co Licencjobiorca uiści opłatę licencyjną określoną w grze. Pozwoli to Licencjobiorcy skorzystać z dodatkowych, bardziej zaawansowanych lub specjalnych elementów Gry (postaci w grze o specjalnym charakterze, przywilejów, specjalnych przedmiotów w grze, prezentów, itd.). W szczególności Licencjobiorca może wykorzystać powyższe elementu do tego, aby jego postać w grze uzyskała przedmioty wartościowe, umożliwiające między innymi szybszy rozwój postaci w Grze. Przedmioty wartościowe w grze są własnością Licencjodawcy, a Licencjobiorca może z nich korzystać wyłącznie w Grze i w trakcie rozgrywki. Licencjobiorca może rozpocząć korzystanie z Dodatkowej Funkcjonalności Gry niezwłocznie po przekazaniu Licencjodawcy odpowiedniej opłaty licencyjnej.
Prawa do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry nadawane są Licencjobiorcy na podstawie prostej, niewyłącznej licencji, za opłatą i w zakresie określonym w niniejszej Umowie, zgodnie z liczbą Jednostek Praw Użytkowania przyznanych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę.
Opłaty za prawa do korzystania z Jednostek Praw Użytkowania Licencjobiorca dokona w walucie jego państwa zamieszkania i w kwocie odpowiadającej liczbie Jednostek Praw Użytkowania lub charakterowi Dodatkowej Funkcjonalności Gry, wybranej przez Licencjobiorcę. Kwota opłaty licencyjnej za prawa do korzystania z Jednostek Praw Użytkowania, dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry jest podana na stronie internetowej konta osobistego Licencjobiorcy w grze, pod adresem https://pl.101xp.com/profile/balance. Kwota opłaty licencyjnej z tytułu prawa do korzystania z Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry może zostać zmieniona jednostronnie przez Licencjodawcę w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy. W takim przypadku jednorazowe opłaty licencyjne z tytułu korzystania z Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry nie będą aktualizowane.
Licencjobiorca ma prawo korzystać z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, wymieniając bez ograniczeń uzyskane Jednostki Praw Użytkowania na przedmioty wartościowe w grze, zawarte w Dodatkowej Funkcjonalności Gry, po kursie wymiany określonym w Grze. Przedmioty wartościowe w Grze pozyskane w ten sposób mogą zostać następnie wykorzystane przez Licencjobiorcę w ten sam sposób, jak pozostałe przedmioty wartościowe zdobyte przez Licencjobiorcę w trakcie rozgrywki, zgodnie z niniejszą Umową. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty w czasie rozgrywki przedmiotów wartościowych będących w posiadaniu postaci Licencjobiorcy (w wyniku kradzieży, zniszczenia lub wyczerpania, itp.).
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w czasie prowadzenia rozgrywki dostęp postaci w grze do Dodatkowej Funkcjonalności Gry (w zakresie odpowiadającym liczbie Jednostek Praw Użytkowania) może zostać odebrany na podstawie niniejszej Umowy (w wyniku zużycia Jednostek, kradzieży przez inne postaci w grze, zawieszenia/odebrania dostępu do Gry, itd.) lub z innych powodów. W takiej sytuacji Licencjodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu opłaty licencyjnej zapłaconej przez Licencjobiorcę za dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry.
9.3. Prawo do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry uznaje się za udzielone w chwili zapisania Jednostek Praw Użytkowania na osobistym koncie Licencjobiorcy w grze.
Prawa do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry udziela się Licencjobiorcy na czas obowiązywania niniejszej Umowy, o ile Jednostki zapewniające dostęp nie zostaną wyczerpane wcześniej niż w dniu wygaśnięcia Umowy.
9.4. Po rejestracji Licencjobiorcy w Grze Licencjodawca automatycznie tworzy wewnętrzne konto Licencjobiorcy w grze. To konto w grze, które jest powiązane bezpośrednio z kontem użytkownika.
9.5. Wszelkie nabyte Przedmioty Wirtualne nie podlegają zwrotowi, a kwota ich zakupu nie będzie refundowana, zgodnie z wyłącznym uznaniem Licencjodawcy lub jeżeli wymaga tego prawo.
9.6. Metody i warunki płatności z tytułu opłaty licencyjnej za prawa do korzystania z Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry, dokonywanych za pośrednictwem systemów płatniczych, zostały opublikowane przez Licencjodawcę na Stronie Internetowej Gry pod adresem https://pl.101xp.com/profile/balance. Licencjobiorca wnosi opłatę licencyjną poprzez transfer środków na konto Licencjodawcy za pośrednictwem obsługiwanego systemu płatności. Listę dostępnych systemów płatności opublikowano na stronie internetowej Licencjodawcy. Główne postanowienia niniejszej Umowy dotyczące metod i warunków płatności mają zastosowanie również do płatności z tytułu Subskrypcji (jeżeli występują).
9.7. Wnosząc opłatę licencyjną z tytułu prawa do korzystania z Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry, Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybranej metody i procedury płatności, w tym w zakresie treści wiadomości i numerów telefonów do wysyłania wiadomości SMS, wprowadzania małych i wielkich liter, cyfr oraz wyboru języka wprowadzania. Prawa do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry udziela się Licencjobiorcy w chwili zastosowania się do instrukcji i spełnienia warunków płatności. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się Licencjobiorcy do jakichkolwiek instrukcji dotyczących płatności. Jeżeli Licencjobiorca ma pytania odnośnie do procedury lub zasad korzystania z systemu płatności do uzupełnienia salda konta osobistego, winien skontaktować się z osobami zarządzającymi powyższymi systemami. Licencjodawca nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących zasad i sposobu korzystania z powyższych systemów, nie będzie też refundować Licencjobiorcom opłat licencyjnych wniesionych za pośrednictwem powyższych systemów z tytułu Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry, jeżeli powyższe płatności zostały dokonane niezgodnie z warunkami korzystania z systemu, w wyniku czego środki nie dotarły do Licencjodawcy.
9.8. Udzielenie Licencjobiorcy prawa do korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry wymaga uiszczenia przez Licencjobiorcę opłaty z tego tytułu w pełnej wysokości, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W tym zakresie Licencjodawca ma prawo wstrzymać udzielenie prawa Licencjobiorcy lub udzielić je w ograniczonym zakresie do momentu otrzymania przez Licencjodawcę potwierdzenia płatności.
9.9. Jeżeli ze względu na błąd lub usterkę Gry, lub w wyniku celowego działania Licencjobiorcy, Licencjobiorca uzyska dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry bez uprzedniego uzyskania uprawnień do niej, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Umowie, Licencjobiorca powiadomi o tym Licencjodawcę i uiści na rzecz Licencjodawcy opłatę z tytułu prawa korzystania lub podejmie działania w celu usunięcia wszelkich skutków nieuprawnionego korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry. Licencjodawca ma prawo niezależnie usunąć powyższe skutki bez powiadamiania Licencjobiorcy (poprzez usunięcie przedmiotów wartościowych w grze, obniżenie poziomów postaci, itd.).
9.10. Licencjobiorca zachowa dowód opłaty wniesionej w celu wymiany środków na Jednostki Praw Użytkowania dające dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry przez cały okres użytkowania Gry i na żądanie Licencjodawcy przedstawi stosowne dokumenty oraz przekaże informacje o okolicznościach dokonania płatności przez Licencjobiorcę.
9.11. Licencjobiorca jest zobowiązany do monitorowania statusu swojego konta.
9.12. Licencjodawca ma wyłączne prawo dystrybuowania Dodatkowej Funkcjonalności Gry, więc żadne oferty osób trzecich dotyczące praw korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry lub praw dostępu do tej funkcjonalności nie powinny być uznawane za ofertę Licencjodawcy przez Licencjobiorcę.
Licencjobiorca niezwłocznie powiadomi Licencjodawcę o wszelkich sporach, niejasnych sytuacjach lub ofertach osób trzecich złożonych Licencjobiorcy, dotyczących zapłaty za prawa korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry lub reklam i ofert ich dotyczących, opublikowanych w Internecie (z wyłączeniem Zasobów Licencjodawcy).
Jeżeli Licencjobiorca naruszy niniejsze postanowienie i dokona płatności w związku z powyższą reklamą, wykorzystując przedstawione w niej dane, Licencjodawca nie przyjmie żadnych roszczeń Licencjobiorcy dotyczących dostępu do Dodatkowej Funkcjonalności Gry. W powyższej sytuacji Licencjodawca nie dokona również zwrotu wydanych przez Licencjobiorcę środków.
9.13. Jeżeli Licencjodawca ustali, że Licencjobiorca otrzymał dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry od osoby trzeciej, Licencjodawca może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić, ograniczyć lub zablokować dostęp Licencjobiorcy do Gry lub Dodatkowej Funkcjonalności Gry.
9.14. Korzystanie z Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku stosowania się do postanowień niniejszej Umowy oraz do Zasad Gry i nie wyklucza zastosowania środków i sankcji w reakcji na naruszenie postanowień Umowy, w tym również całkowitego lub częściowego zablokowania Licencjobiorcy dostępu do Gry lub Dodatkowej Funkcjonalności Gry. W takich okolicznościach Licencjodawca nie dokona refundacji opłaty licencyjnej zapłaconej przez Licencjobiorcę z tytułu prawa do korzystania z Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry.
9.15. Licencjobiorca gwarantuje Licencjodawcy, że jest uprawniony do dysponowania środkami użytymi do nabycia praw do Dodatkowej Funkcjonalności Gry i że nie łamie przy tym odnośnych przepisów obowiązujących w Federacji Rosyjskiej lub w państwie, którego Licencjobiorca jest obywatelem, oraz że nie łamie praw osób trzecich. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie lub innych Licencjobiorców w wyniku posłużenia się przez Licencjobiorcę środkami do niego nienależącymi.
9.16. Licencjodawca nie odpowiada za żadne niezgodne z prawem działania Licencjobiorcy, dokonane podczas uiszczania opłaty za prawa do Dodatkowej Funkcjonalności Gry. Licencjodawca zastrzega prawo do jednostronnego zawieszenia lub zablokowania dostępu Licencjobiorcy do Dodatkowej Funkcjonalności Gry i prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia popełnienia czynów niezgodnych z prawem przez Licencjobiorcę.
9.17. Jeżeli Licencjodawca ma podstawę, by podejrzewać, że Licencjobiorca popełnił czynny niezgodne z prawem lub oszustwo związane z płatnością na korzystanie z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, Licencjodawca ma prawo przekazać powyższe informacje właściwym organom ścigania w celu przeprowadzenia dochodzenia.
9.18. Zasady dokonywania płatności kartami płatniczymi przez Licencjobiorców za dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry:
9.18.1. Transakcji kartami płatniczymi dokonuje posiadacz karty lub osoba upoważniona przez niego.
9.18.2. Transakcje kartami płatniczymi autoryzuje bank. Jeżeli bank stwierdzi, że operacja jest oszustwem, ma prawo odmówić jej realizacji. Transakcje będące oszustwem, dokonywane kartami płatniczymi są przestępstwem.
9.18.3. Płatności kartami płatniczymi analizowane są przez Licencjodawcę, aby uniknąć oszustw. Licencjobiorca będący posiadaczem karty i dokonujący nią płatności, na żądane Licencjodawcy przedstawi kopie niezbędnych dokumentów potwierdzających, że Licencjodawca może wykorzystać kartę płatniczą zgodnie z prawem. W przypadku nieprzedstawienia powyższych dokumentów w terminie 14 dni od daty dokonania płatności lub jeżeli są wątpliwości co do ich autentyczności, Licencjodawca może zawiesić dostęp Licencjobiorcy do Gry i Dodatkowej Funkcjonalności Gry, aby dokonać niezbędnych wyjaśnień w tej sprawie.
9.19. Licencjobiorca pokryje wszelkie koszty związane z transferem środków na rzecz Licencjodawcy, w tym opłaci wszelkie prowizje i koszty pobierane przez banki lub operatorów systemów płatniczych.
9.20. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Gra nie jest grą losową ani grą o pieniądze, nie ma też charakteru konkursu ani nie polega na zakładach. Uregulowanie opłaty licencyjnej z tytułu korzystania z Jednostek Praw Użytkowania dających dostęp do Dodatkowej Funkcjonalności Gry jest dobrowolne i nie jest niezbędne do uczestniczenia w Grze lub w rozgrywce.
9.21. Polityka cenowa. Ceny ustala Licencjodawca w zależności od terytorium użytkownika. Użytkownik może nabyć „kredyty” – walutę w grze, wykorzystywaną na naszym portalu (www.101xp.com). 1 kredyt ma wartość 1 dolara amerykańskiego.

10. Terytorium i okres obowiązywania Umowy
10.1. Licencjobiorca może użytkować Grę i korzystać z Dodatkowej Funkcjonalności Gry w granicach zwykłej rozgrywki i w sposób opisany w niniejszej Umowie, na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz w innych obszarach, w których Gra jest dostępna, na standardowym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu oraz w ramach funkcjonalności zapewnianej przez Zasoby Licencjodawcy.
10.2. Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w chwili zaakceptowania jej postanowień przez Licencjobiorcę i zawierana jest na czas nieograniczony. Strony ustalają, że niniejsza Umowa reguluje wszelkie interakcje pomiędzy Stronami w odniesieniu do Gry, które miały miejsce do momentu zawarcia niniejszej Umowy.
10.3. Umowa pozostanie w mocy, dopóki:
10.3.1. Licencjodawca nie wprowadzić zmian w postanowieniach niniejszej Umowy, nie zawrze nowej umowy z Licencjobiorcą, nie zaprzestanie udostępniania Gry, nie rozwiąże poniższej Umowy w odniesieniu do Licencjobiorcy lub nie zablokuje Licencjobiorcy dostępu do Gry.
10.3.2. Licencjobiorca zaprzestanie użytkowania Gry i korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności.
10.4. Licencjodawca ma prawo w dowolnym momencie, bez powiadamiania Licencjobiorcy i bez podawania przyczyny rozwiązać niniejszą Umowę jednostronnie i z pominięciem drogi sądowej, co będzie skutkować natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Gry bez obowiązku zwrotu kosztów lub pokrycia strat oraz bez obowiązku zwrotu środków uzyskanych w ramach niniejszej Umowy. Powyższe działanie dopuszcza się w następujących okolicznościach:
10.4.1. zaprzestanie udostępniania Gry,
10.4.2. naruszenie przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy, w tym choćby jednego z nich.
10.5. Licencjodawca ma prawo w dowolnym momencie, bez powiadamiania Licencjobiorcy i bez podawania przyczyny zablokować dostęp i możliwość korzystania z Gry, bez obowiązku zwrotu środków uzyskanych w ramach niniejszej Umowy, w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy, w tym choćby jednego z nich.
10.6. Licencjodawca ma prawo w dowolnym momencie, bez powiadamiania Licencjobiorcy i bez podawania przyczyny rozwiązać niniejszą Umowę jednostronnie i z pominięciem drogi sądowej poprze usunięcie konta Licencjobiorcy w grze.
10.7. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do lokalizacji (tłumaczenia) gry przysługują Licencjodawcy, w tym do postaci z gry, przedmiotów i akcesoriów, monet w grze, przedmiotów wartościowych w grze, grafiki, fotografii, animacji, klipów wideo, nagrań dźwiękowych, efektów dźwiękowych, muzyki, treści tekstowej oraz wszelkich innych treści w Grze, o ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej lub o ile odmiennych postanowień nie opublikowano na Stronie Internetowej Gry lub w samej Grze.
10.8. Licencjobiorca nie ma prawa wykorzystywać jakichkolwiek komponentów Gry lub Dodatkowej Funkcjonalności Gry poza Grą oraz rozgrywką, bez zgody Licencjodawcy udzielonej na piśmie.
10.9. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie elementy Gry, a w szczególności postaci z gry i Dodatkowa Funkcjonalność Gry są integralną częścią Gry, będącej oprogramowaniem, i są chronione prawami autorskimi. Choć Licencjobiorca może użytkować Grę i korzystać z Dodatkowej Funkcjonalności Gry, a w czasie rozgrywki i uczestniczenia w Grze może zarządzać postaciami z gry, w tym również rozwijać postacie w Grze i podczas rozgrywki, zarządzanie i rozwój postaci w grze nie jest i nie będzie w żadnym wypadku utożsamiany z przeniesieniem wyłącznych praw do postaci z gry przez Licencjodawcę na Licencjobiorcę. Ponadto zarządzanie postacią z gry i jej rozwój nie oznacza, że Licencjobiorca staje się autorem w odniesieniu do tejże postaci lub współautorem wraz z Licencjodawcą.
10.10. W niniejszej Umowie nie dopuszcza się przeniesienia z Licencjodawcy na Licencjobiorcę jakichkolwiek praw lub licencji udzielonych na wyłączność w odniesieniu do któregokolwiek z komponentów Gry lub Zasobów Gry.
10.11. Jeżeli zgodnie z prawem obowiązującym w jego państwie Licencjobiorca nie może korzystać z gier komputerowych online lub jeżeli zastosowanie mają inne ograniczenia w zakresie korzystania z oprogramowania, np. ograniczenia wiekowe, Licencjobiorca nie może użytkować niniejszej Gry. W takim przypadku Licencjobiorca poniesie wyłączną odpowiedzialność związaną z korzystaniem z Gry w jego państwie z naruszeniem obowiązującego prawa lokalnego.
10.12. Postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zmienione przez Licencjodawcę bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany wprowadzone jednostronnie w niniejszej Umowie przez Licencjodawcę zaczynają obowiązywać od następnego dnia po ich publikacji na stronie Licencjodawcy. Licencjobiorca wyraża zgodę na samodzielne sprawdzanie informacji o zmianach w treści Umowy. Niezapoznanie się przez Licencjobiorcę z treścią Umowy lub zmianami w niej nie stanowi podstawy do uchylania się od wykonania obowiązków przez Licencjobiorcę lub niestosowanie się do ograniczeń określonych w Umowie.
10.13. Nieważność jednego postanowienia lub większej liczby postanowień niniejszej Umowy, stwierdzona na podstawie wiążącej decyzji sądu, nie powoduje nieważności całej Umowy dla jej Stron. Jeżeli co najmniej jedno postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie, Strony podejmą się wykonania ciążących na nich zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy, w sposób możliwie jak najbardziej zbliżony do intencji Stron przy zawarciu niniejszej Umowy lub zgodnie z ustalonymi zmianami w jej treści.
10.14. Postanowienia niniejszej Umowy, stosunki pomiędzy Stronami w związku z Umową i użytkowaniem gry oraz wszelkie ewentualne spory pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą podlegają prawu Federacji Rosyjskiej, niezależnie od konfliktów z prawem lokalnym oraz niezależnie od lokalizacji. Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsza Umowa nie obejmuje swoim zakresem sprzedaży dóbr czy świadczenia usług, zatem nie podlega ustawie N 2300-1 Federacji Rosyjskiej o ochronie praw konsumentów z dnia 7 lutego 1992 r.
10.15. Niezależnie od formy i trybu zawarcia niniejszej Umowy, sposób wykonania i warunki zawarcia umowy reguluje Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej, a zawarcie umowy stanowi przyjęcie oferty złożonej publicznie.
10.16. Wszelkie spory pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane w drodze korespondencji i negocjacji, a etap rozstrzygania sporu poza sądem jest obowiązkowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy Stronami w ramach negocjacji przez 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od wpływu reklamacji na piśmie od drugiej Strony, postępowanie zostanie wszczęte przez zainteresowaną Stronę przed sądem powszechnym wskazanym przez Licencjodawcę (z wyłączeniem spraw podlegających właściwości innych sądów).
10.17. W przypadku pytań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, prosimy o kontakt z Licencjodawcą: 101XP LIMITED, 6 Ioanni Stylianou, 2nd floor, office 202, 2003 Nikozja, Cypr.

Niniejsza wersja Umowy obowiązuje od 25 maja 2018 r.